banner

I vår skola arbetar vi i åldersintegrerade klasser utifrån ett individualiserat arbetssätt. Eleverna är indelade i nio undervisningsgrupper, fördelade i åk 1, åk 2, åk 3-4 och åk 5-6. Gruppstorleken varierar från 10 -22 elever. För att skapa en så elevanpassad situation som möjligt, där eleven skall ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar arbetar skolan med individualiserade arbetssätt i åldersblandade undervisningsgrupper. En samverkan mellan grupperna skapar en flexibilitet så att också andra lämpliga undervisningsgrupper kan bildas. Samverkan mellan undervisningsgrupper och arbetslag skapar en kontinuitet för eleven från årskurs 1 till årskurs 6.

Grupperna samarbetar och bildar åldershomogena undervisningsgrupper i matematik, språk och slöjd.
Vill du veta mer om hur vi jobbar kan du läsa mer i vår arbetsplan.

Vi tar tillvara lärarresursen.  Elever med läs- och skrivsvårigheter eller andra inlärningsproblem får hjälp av vår speciallärare. Vi har även en specialklass för elever i behov av särskilt stöd som leds av vår specialklasslärare. Elever som har behov av att arbeta i mindre grupp kan arbeta i studion som leds av vår NPF-handledare. Varje klass har sin egen klasslärare. Skolan har även en timlärare. Skolan leds av en föreståndare som också har en viss undervisningsskyldighet.

Lärarna samarbetar i arbetslag, ett för åk 1-2 ett för åk 3-4 och ett för åk 5-6. Timläraren och assistenterna ingår i arbetslagen där de i huvudsak arbetar. Varje vecka samlas vi alla för gemensam planering och information och utöver det har varje arbetslag ett planeringsmöte varje vecka.

Vårt KiVa-team och elevvårdsgruppen arbetar för att eleven skall ha det bra hos oss. I arbetet försöker vi ta till vara elevgruppernas olikheter på ett positivt sätt och skapa ett tryggt och utvecklande arbetsklimat. På onsdagar och torsdagar finns skolkurator på plats för att göra detta arbete så effektivt som möjligt.

Hos oss är medinflytande och demokratins spelregler viktiga. Respekt och hänsyn visas för allas åsikter, ung som gammal. Alla skall känna glädje och lust i arbetet i vår skola.

Personalens professionalitet och kompetensutveckling är viktigt i ett arbetslag. Så långt det är ekonomiskt möjligt fortbildas personalen på kurser, föreläsningar och studiebesök efter behov och önskemål.

Vill du få kontakt med oss

kan du ringa:

+358-18-34950

eller maila:

annika.karlsson[a]sahd.ax 

eller skriva till:

Lemlands grundskola, Skolvägen 3, AX- 22610 Lemland, Åland

 

(byt ut [a] till @ i epost adressen för att det skall fungera)